Miljö

daggkapaMiljöfrågorna drivs genom Miljöutskottet som bevakar frågor såsom miljöcertifieringar, klassningssystem, certifieringssystem och standarder. Vi bevakar löpande utvecklingen på området samt informerar om det arbete som bedrivs inom Byggmaterialindustrierna.

Vi för diskussioner med SIS tekniska kommittéer som arbetar med standarder för EPDer, Environmental Product Declaration samt bedömningssystemen för byggprodukter såsom BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus.

 

Vår syn på miljöinformation och miljöbedömningar av byggprodukter

 

Vi strävar efter ett hållbart byggande

Byggmaterialindustrierna vill bidra till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom att leverera information om de produkter vi släpper på marknaden ökar kunskapen om vad vi bygger in i våra hus och anläggningar. Dessutom underlättar informationen miljövärderingar av våra produkter. Det är viktigt att sådana miljövärderingar görs ur ett livscykelperspektiv, att hänsyn tas till materialets funktion i en bygg- nad samt att de baseras på transparens och vetenskaplighet.

Vi levererar miljöinformation om våra byggprodukter

Idag levererar vi information om våra byggprodukter genom Byggvarudeklarationen, BVD, som är hela byggsektorns frivilliga överenskomna mall för att deklarera miljöinformation om byggprodukter. Genom säkerhetsdatabladet levererar vi information om kemikalier och säker hantering, i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH-förordningen. Genom de produkter som CE-märks via bygg- produktförordningen tillhandahåller vi innehållsintyg för farliga ämnen enligt REACH.

Vi arbetar för att informationen i BVD tillgängliggörs på marknaden på ett användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Det gör vi bland annat genom Föreningen för Byggvarudeklarationer, som är det forum där en enad sektor samlar frågor kring information om byggmaterial.

Vi stödjer initiativet om loggbok för byggnader där all information om de produkter vi levererar till en byggnad kan samlas.

Vi är positiva till miljövärdering av byggprodukter

Byggmaterialindustrierna välkomnar miljövärdering av byggprodukters miljöprestanda så länge det främjar bra produktval ur ett livscykelperspektiv. Vi tror att det kan bidra till ett hållbart byggande som uppfyller dagens och framtidens miljökrav. Görs det på rätt sätt kan det bidra till en positiv utveckling i byggsektorn.

Miljövärderingar av byggprodukter bör baseras på transparens och vetenskaplighet

En miljövärdering måste göras utifrån vetenskapligt korrekta och transparenta kriterier för att säkerställa jämförbarhet och att alla produkter behandlas lika. Idag finns många system på marknaden som värderar byggprodukter och byggnader. Vid miljövärderingar av byggprodukter finns olika inriktning och fokus. Samma byggprodukt kan få olika värderingar beroende på vilka system som värderar. Därför vill vi framhålla följande ståndpunkter som vi menar bidrar till att byggprodukter kan väljas på rätt grunder: l       Inriktningen för miljövärderingen ska vara tydlig.

Det bör till exempel tydligt framgå huruvida fokus ligger på tillverkning av produkten, innehåll,  produktens livslängd i byggnadsverket eller på hur produkten hanteras då den blir avfall. Det bör ock-  så tydligt framgå hur aspekterna är viktade.

  • Miljövärderingar ska baseras på erkända vetenskapliga rön.
  • Miljövärderingskriterier ska vara transparenta och öppna för alla.
  • Värderingar ska vara konsekventa inom samma system, det vill säga följa uppställda kriterier på samma sätt för alla produkter.
Funktion är en viktig del av en miljövärdering

Vid miljövärderingar av byggmaterial och efterföljande val av byggmaterial är det av största vikt att man tar hänsyn till funktionen av byggmaterialet i byggnaden. Annars finns en risk för suboptime- ringar. En undermålig funktion leder till ett behov att byta ut byggmaterialet eller reparera i förtid, vilket kostar samhället energi, resurser och pengar. Här finns stor möjlighet till miljövinst då man säkerställer funktionen och därmed den långsiktiga hållbarheten i byggnaden.

 

Föreningen för Byggvarudeklarationer äger och förvaltar den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015

Logo BVDforeningFöreningen för Byggvarudeklarationer (BVD-föreningen) som ägs av Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, HSB, SABO, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen BVD-föreningen har som uppgift att förvalta och vidareutveckla Byggvarudeklarationerna (BVD).

Byggmaterialindustrierna fungerar som sekretariat till föreningen.

Föreningen uppdaterade 2015 innehållet och formatet till Byggvarudeklarationen.  2016 lanserades den nya eBVD 2015 tillsammans med ett digitalt verktyg där tillverkare registrerar och skapaar sina Byggvarudeklarationer. De sparas och är sökbara på vår hemsida.

 

Som medlemmar i Sweden Green Building Council vill vi påverka utvecklingen av miljöklassningssystemen, Miljöbyggnad, LEED och Breeam. Läs mer om SGBC och certifieringssytemen 

 

 

 

Vi anslutna till Retursystem  Byggpall som är ett branschgemensamt system för att förenkla och göra pallhanteringen billigare och mer miljövänlig. Läs mer på hemsidan
Läs om Retursystem Byggpalls bidrag till hållbart byggande (pdf)

 

 

Standardisering

SIS är centrum för arbetet med standarder i Sverige, och samarbetspartner med de europeiska och globala nätverken, CEN och ISO, där de också är medlemmar.

Byggmaterialindustrierna deltar i SIS tekniska kommitté 209, Hållbarhet hos byggnader, en spegelgrupp till CEN TC 350 Sustainability of Construction Works. Kommittén arbetar med att ta fram standarder för bladn annat miljödeklarationer, sk EDP Environmental Product Declaration. Genom medlemskap i SIS och deltagande i arbetsgrupper har vi möjlighet att påverka utformning av standarder relevanta för byggmaterialindustrin på EU och global nivå. Läs mer
logo-cepmcSom medlem i Construction Products Europe, den gemensamma europeiska organisationen för alla byggmaterialproducenter, deltar vi i arbetet kring EU-harmonisering på byggområdet. Läs mer