Regler & normer

Branschregler

De standardavtal som utformas för branschen har stor normerande verkan och det är viktigt att avtalen även tar byggmaterialföretagens perspektiv i beaktande.

I dag är Byggmaterialindustrierna inte en fullvärdig part i arbetet med avtal som ABM. Det kan vara aktuellt att medverka i den processen, men alternativa handlingsvägar måste också utvärderas.

Byggmaterialindustriernas mål avseende avtals- och regelfrågor är att utreda hur arbetsprocessen för framtagande av nya branschavtal kan påverkas i en för byggmaterialindustriernas gynnsam riktning.

Översyn av byggsektorns styrande och stödjande dokument

En översyn av  bygg-, anläggnings och fastighetsbranschens  styrande och stödjande dokument har gjorts. Projektet Samhällsbyggandets Dokmentsråd omfattade SIS (standarder), Byggandets kontraktskommitté, (Allmänna Bestämmelser, AB), Aff-kommittén (för upphandling av förvaltningstjänster, AFF), och Svensk Byggtjänst (AMA-systemen). Slutsatserna av översynen är att behovet av styrande och stödjande dokument är stort. Trots detta används dokumenten inte i den utsträckning de förtjänar. Kunskapen måste öka och samordningen och koordineringen mellan organisationerna och dokumenten bör kontinuerligt utvecklas.

Vi inom materialindustrin liksom övriga som använder dokumenten har ett stort ansvar att tydliggöra våra behov av kunskapsstöd för att uppnå en mer effektiv bygg- och förvaltningsprocess. Idéer finns om att skapa ett framtida ”Råd” för utveckling av branschens viktigaste styrande och stödjande dokument

ABM 07

Byggmaterialindustrierna  och BKK har tillsammans utarbetat Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07). ABM 07 ersätter ABM 92.
Ladda ner ABM 07 på svenska (pdf)

Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) finns översatt till engelska Ladda ner ABM 07 på engelska (pdf)