Länkar

Regering & riksdag

Regeringen
Riksdagen
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet

Myndigheter

Boverket
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Statistiska centralbyrån

Forskning och utveckling

Cement & Betonginstitutet
Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
IQ Samhällsbyggnad

Stålbyggnadsinstitutet
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Byggmaterialindustrin

Jernkontoret
Byggkeramikrådet
Elmaterialleverantörernas förening
Gjutasfaltföreningen i Sverige
Golvbranschens Riksorganisation
Nordic Galvanizers
IKEM -Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Scandinavian Copper Development Association
Skogsindustrierna
Swedisol – mineralullstillverkarna

Svensk Planglasförening
Svensk Ventilation
Svensk Betong
SveMin-Föreningen för gruvor, mineral- o metallproducenter
Sveriges Bergmaterialindustri
Sveriges Färgfabrikanters Förening, SVEFF
Sveriges Limleverantörers Förening
Teknikföretagen
Trä- och möbelföretagen
VVS-Fabrikanternas Råd

Distributörer

Byggmaterialgrossisterna
Sverige Bygg- och Järnhandlareförbund
Svenska rörgrossistföreningen

Byggindustri

Elektriska Installatörsorganisationen
Glasbranschföreningen
Plåtslageriernas Riksförbund
SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
Sveriges Byggindustrier
VVS-företagen

Byggherrar & Fastighetsägare

Fastighetsägarna
HSB Riksförbund
Sveriges kommuner och landsting
Riksbyggen
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
Byggherrarna

Arkitekter & Konsulter

Svenska Teknik och Designföretagen
Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund
Sveriges Arkitekter

Miljöarbete

Föreningen för Byggvarudeklarationer
Miljömålsrådet
Miljöstyrningsrådet
Naturskyddsföreningen

Miljövärderingssystem bygg

BASTA
Byggvarubedömningen
SundaHus

Miljövärdering byggnader

Sweden Green Building Council
LEED
Breeam
GreenBuilding
Miljöbyggnad
Passivhus

Harmonisering & Standardisering

SIS
ISO
CEN
EPD – Environmental Product Declaration
Miljömärkning Sverige

EU

Construction Products Europe
EU-Kommissionen

Information

Slussen.biz
Svensk Byggtjänst
VVS Info